Zarządzanie projektami

 

Mamy do zaoferowania pakiet usług związany z zarządzaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych m.in. z Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Zarządzanie całym projektem wraz z jego rozliczeniem to pakiet obejmujący usługi:

 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu.
 • Bieżący kontakt z Instytucją Pośredniczącą (IP), korespondencja mailowa i telefoniczna, oraz wyjaśnianie kwestii dotyczących szczegółów realizacji projektu.
 • Doradztwo przy prowadzeniu dokumentacji finansowo – księgowej projektu, dokumentacji związanej z przeprowadzaniem procedury wyboru oferty oraz promocji projektu.
 • Przygotowywanie dokumentów do aneksów związanych ze zmianami w projekcie.
 • Opracowywanie wniosków o płatności pośrednie po każdym z etapów trwania projektu, zgodnie z wymogami IP.
 • Sporządzanie wniosków o płatności końcowe po ostatnim etapie trwania projektu, zgodnie z wymogami IP.
 • Wprowadzanie ewentualnych zmian narzuconych przez IP do wyżej wymienionych wniosków.
 • Kontrola wniosków o płatność oraz dołączanie do nich wszystkich niezbędnych dokumentów otrzymanych od Klienta, w tym: dokumentów księgowych (rachunków, faktur, oświadczeń, umów, wyciągów z rachunków bankowych, protokołów zdawczo-odbiorczych, itp.), kadrowych (listy płac, deklaracje ZUS, umów).
 • Przygotowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o płatność zgodnie z obowiązującymi wymogami.
 • Monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dotyczących realizowanych projektów, mogących mieć wpływ na prawidłowe rozliczenie projektów.
 • Monitorowanie wskaźników realizacji projektu (rezultatu i produktu).
 • Przygotowanie do kontroli  prowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie realizacji założeń projektu.
 • Kontrola wniosków o płatność oraz dołączanie do nich wszystkich niezbędnych dokumentów otrzymanych od Klienta, w tym: dokumentów księgowych (rachunków, faktur, oświadczeń, umów, wyciągów z rachunków bankowych, protokołów zdawczo-odbiorczych, itp.), kadrowych (listy płac, deklaracje ZUS, umów)
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu.
 • Bieżący kontakt z Instytucją Pośredniczącą (IP), korespondencja mailowa i telefoniczna, oraz wyjaśnianie kwestii dotyczących szczegółów realizacji projektu.
 • Doradztwo przy prowadzeniu dokumentacji finansowo – księgowej projektu, dokumentacji związanej z przeprowadzaniem procedury wyboru oferty oraz promocji projektu.
 • Przygotowywanie dokumentów do aneksów związanych ze zmianami w projekcie.
 • Opracowywanie wniosków o płatności pośrednie po każdym z etapów trwania projektu, zgodnie z wymogami IP.
 • Sporządzanie wniosków o płatności końcowe po ostatnim etapie trwania projektu, zgodnie z wymogami IP.
 • Wprowadzanie ewentualnych zmian narzuconych przez IP do wyżej wymienionych wniosków.
 • Kontrola wniosków o płatność oraz dołączanie do nich wszystkich niezbędnych dokumentów otrzymanych od Klienta, w tym: dokumentów księgowych (rachunków, faktur, oświadczeń, umów, wyciągów z rachunków bankowych, protokołów zdawczo-odbiorczych, itp.), kadrowych (listy płac, deklaracje ZUS, umów).
 • Przygotowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o płatność zgodnie z obowiązującymi wymogami.
 • Monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dotyczących realizowanych projektów, mogących mieć wpływ na prawidłowe rozliczenie projektów.
 • Monitorowanie wskaźników realizacji projektu (rezultatu i produktu).
 • Przygotowanie do kontroli  prowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie realizacji założeń projektu.
 • Kontrola wniosków o płatność oraz dołączanie do nich wszystkich niezbędnych dokumentów otrzymanych od Klienta, w tym: dokumentów księgowych (rachunków, faktur, oświadczeń, umów, wyciągów z rachunków bankowych, protokołów zdawczo-odbiorczych, itp.), kadrowych (listy płac, deklaracje ZUS, umów)