PRZEDMIOT KONKURSU:

Celem konkursu jest  wybór do dofinansowania projektów, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celu działania, którym jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów, co w efekcie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i poprawienia pozycji rynkowej.

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW:

maj 2024

SZACOWANA MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI: 
do 3 mln  PLN

SZACOWANY POZIOM DOFINANSOWANIA:
do 85% wartości projektu

BENEFICJENCI:

Firmy z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE:
– wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie, w tym:

  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie
  • koszty usług szkoleniowych; koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki