Rozliczanie wniosków

 

Oferujemy pakiet usług związanych z rozliczaniem wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Rozliczenie konkretnego wniosku o płatność to pakiet, w którego zakres wchodzi: 

 • Opracowywanie wniosków o płatności pośrednie po każdym z etapów trwania projektu, zgodnie z wymogami Instytucji Pośredniczącej (IP).
 • Wprowadzanie ewentualnych zmian narzuconych przez IP do wyżej wymienionych wniosków.
 • Kontrola wniosków o płatność oraz dołączanie do nich wszystkich niezbędnych dokumentów otrzymanych od Klienta, w tym: dokumentów księgowych (rachunków, faktur, oświadczeń, umów, wyciągów z rachunków bankowych, protokołów zdawczo-odbiorczych, itp.), kadrowych (listy płac, deklaracje ZUS, umów).

 

 • Sporządzanie wniosków o płatności końcowe po ostatnim etapie trwania projektu, zgodnie z wymogami IP.
 • Przygotowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o płatność zgodnie z obowiązującymi wymogami.
 • Kontakt z IP w sprawach związanych z wnioskiem o płatność.
 • Opracowywanie wniosków o płatności pośrednie po każdym z etapów trwania projektu, zgodnie z wymogami Instytucji Pośredniczącej (IP).
 • Wprowadzanie ewentualnych zmian narzuconych przez IP do wyżej wymienionych wniosków.
 • Kontrola wniosków o płatność oraz dołączanie do nich wszystkich niezbędnych dokumentów otrzymanych od Klienta, w tym: dokumentów księgowych (rachunków, faktur, oświadczeń, umów, wyciągów z rachunków bankowych, protokołów zdawczo-odbiorczych, itp.), kadrowych (listy płac, deklaracje ZUS, umów).

 

 • Sporządzanie wniosków o płatności końcowe po ostatnim etapie trwania projektu, zgodnie z wymogami IP.
 • Przygotowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o płatność zgodnie z obowiązującymi wymogami.
 • Kontakt z IP w sprawach związanych z wnioskiem o płatność.