Przedmiot konkursu:
1. Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych
2. Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery
3. Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych
4. Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej
5. Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych

Termin naboru:
Wnioski można składać w terminie od 01.10.2020 r. do  17.12.2021 r. 

Beneficjenci:
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

Budżet:
Kwota pożyczki: 0,5 mln – 300 mln zł
Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych
Pożyczka może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 milion złotych