PRZEDMIOT KONKURSU:

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych.

W ramach konkursu dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW:
II/III kwartał 2022 r.

SZACOWANA MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI: 
800 000 PLN 

SZACOWANY POZIOM DOFINANSOWANIA:
do 85% wartości projektu

BENEFICJENCI:
Przedsiębiorcy sektora MŚP:
– działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim
– posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE:
– usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego
– usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
– udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych
– nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności