Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w Polsce Wschodniej

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to model ekonomiczny, który stawia na maksymalizację wartości surowców, minimalizację odpadów oraz efektywne zarządzanie zasobami. W Polsce Wschodniej, dzięki inicjatywie FEPW 1.3, MŚP mają możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia w wdrażaniu tego modelu. Projekt ten realizowany jest w dwóch etapach: opracowanie modelu biznesowego GOZ oraz jego późniejsze wdrożenie.

Etap I: Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji:

Pierwszy etap tego programu skupia się na wsparciu przedsiębiorstw w opracowaniu modeli biznesowych, które umożliwią transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Dofinansowanie pokrywa 100% kosztów kwalifikowalnych, w tym zakup usług doradczych od ekspertów zewnętrznych. Celem jest stworzenie strategii, która nie tylko wpisuje się w ekologiczne standardy, ale także przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności firmy.

Etap II: Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji:

Po zakończeniu pierwszego etapu, przedsiębiorstwa mogą przystąpić do drugiego etapu, który przewidziany jest na rok 2025. W tym okresie firmy będą mogły wdrażać opracowane modele biznesowe, korzystając z dofinansowania do 3,5 mln PLN na projekt. Środki te mogą być przeznaczone na doradztwo, nabycie aktywów trwałych, oprogramowanie, prawa własności intelektualnej, robotyzację oraz automatyzację.

Wsparcie Inwestycyjne dla MŚP z obszarów przygranicznych

Oprócz wsparcia w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, istnieje dodatkowy konkurs dla MŚP z Polski Wschodniej, skierowany do firm realizujących projekty inwestycyjne na przygranicznym obszarze funkcjonalnym. Konkurs ten koncentruje się na projektach takich jak zwiększenie mocy produkcyjnych, rozbudowa zakładów, dywersyfikacja produktów/usług oraz zmiana sposobu produkcji.

Główne cele konkursu:

 • Wzrost rozwoju i konkurencyjności MŚP na rynkach regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
 • Realizacja inwestycji na przygranicznym obszarze funkcjonalnym, obejmującym 43 gminy przy granicy z Ukrainą: Baligród, Bircza, Chłopice, Cieszanów, Cisna, Czarna, Dubiecko, Dydnia, Fredropol, Horyniec-Zdrój, m. Jarosław, Jarosław, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lesko, Lubaczów, m. Lubaczów, Lutowiska, Medyka, Narol, Oleszyce, Olszanica, Orły, Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, m. Przemyśl, Radymno, m. Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Sanok, m. Sanok, Solina, Stary Dzików, Stubno, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Wiązownica, Wielkie Oczy, Zagórz, Żurawica.

Wsparcie finansowe:

Dofinansowanie projektów inwestycyjnych jest udzielane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 100 000 PLN, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 3 000 000 PLN.

Wydatki kwalifikowalne:

 1. Roboty budowlane, wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane.
 2. Nabycie nowych środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu (z wyłączeniem gruntów, budynków i lokali, środków transportu z grupy 74 z wyjątkiem symbolu 743 Klasyfikacji, maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych gospodarki leśnej, maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych nr 58 według Klasyfikacji Środków Trwałych, wyposażenia, aparatów i sprzętu medycznego nr 802 według Klasyfikacji Środków Trwałych, wyposażenia technicznego dla prac biurowych nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych).
 3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich, pod warunkiem, że będą:
  • wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;
  • podlegać amortyzacji;
  • nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;
  • stanowiły majątek beneficjenta;
  • zostanie zachowany okres trwałości.

Podsumowanie

MŚP z Polski Wschodniej mają dostęp do dwóch znaczących źródeł finansowania, które wspierają zarówno ekologiczne transformacje, jak i rozwój inwestycyjny. Projekty w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wsparcie inwestycyjne na obszarach przygranicznych oferują przedsiębiorcom unikalne możliwości do przekształcenia swojej działalności w bardziej zrównoważone i konkurencyjne przedsięwzięcia. Realizacja tych projektów może znacząco przyczynić się do zrównoważonego rozwoju regionu oraz wzmocnienia pozycji rynkowej przedsiębiorstw, co jest kluczowe w obliczu globalnych wyzwań ekonomicznych i środowiskowych. Efektywna implementacja modeli biznesowych opartych na GOZ i skuteczne wykorzystanie dostępnych środków finansowych będą miały długotrwały wpływ na rozwój lokalnej gospodarki, promując innowacje oraz wzmacniając ekologiczną świadomość.