Ważne informacje

Poniżej znajdziesz informacje pomocnicze dotyczące funduszy europejskich. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na interesujące Cię pytanie skontaktuj się z nami pisząc na adres:

Ważne informacje

Poniżej znajdziesz informacje pomocnicze dotyczące funduszy europejskich. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na interesujące Cię pytanie skontaktuj się z nami pisząc na adres:

Co to jest dotacja?

Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową. Uzupełnia środki własne przeznaczone na inwestycję. Zazwyczaj jest to refundacja kosztów, które beneficjent poniósł. Oznacza to, że na realizację projektów, które otrzymały dotację np. z funduszy strukturalnych, należy najpierw wyłożyć 100% środków z własnej kieszeni. Dopiero później beneficjent otrzymuje zwrot określonej części kosztów. W niektórych programach możliwe jest zaliczkowe otrzymanie części dotacji.

Na czym polega wypłacanie dotacji w formie Refundacji ?

Oznacza to, że dotacja zostaje wypłacona po dokonaniu zadeklarowanego wydatku związanego z projektem.

Co to jest Mikro/Małe/Srednie przedsiębiorstwo ?
 • Przedsiębiorstwo mikro: zatrudnia mniej niż 10 pracowników, jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro
 • Przedsiębiorstwo małe: zatrudnia mniej niż 50 osób; jego obrót nie przekracza 10 mln euro lub jego całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro
 • Przedsiębiorstwo średnie: zatrudnia mniej niż 250 pracowników; jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekroczył 43 mln euro
Co to jest przedsiębiorstwo niezależne ?

Przedsiębiorstwo niezależne: nie posiada 25% ani więcej udziałów w innej firmie; inny przedsiębiorca, instytucja rządowa lub samorządowa, grupa przedsiębiorców lub instytucji nie posiadają w nim 25% lub więcej udziałów; nie sporządza rachunków skonsolidowanych i nie jest to uwzględnione w jego rachunkach.

Co to jest przedsiębiorstwo partnerskie ?

Przedsiębiorstwo partnerskie: takie, które nie kwalifikuje się jako firma niezależna lub powiązana i posiada samodzielnie lub z kilkoma innymi partnerami 25% lub więcej udziałów w danym przedsiębiorstwie.

Co to jest przedsiębiorstwo powiązane ?

Przedsiębiorstwo powiązane, to przedsiębiorstwo pozostające w następujących stosunkach z innymi firmami: a) posiada większość praw do głosowania udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie b) ma prawo powoływać lub odwoływać większość członków organów nadzorczych lub zarządzających w danym przedsiębiorstwie c) ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z zawartą z nim umową lub odpowiednio do postanowień memorandum lub statutu d) kontroluje większość głosów w innym przedsiębiorstwie.

Co to jest „Wydatek kwalifikowalny” ?

Wydatek lub koszt poniesiony zgodnie z zasadami obowiązującymi w stosownych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach poszczególnych programów operacyjnych, który kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację tego programu.

Na czym polega ocena kwalifikowalności wydatku ?

Ocena kwalifikowalności wydatku to proces polegający na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami. Na etapie oceny wniosków sprawdzeniu podlega kwalifikacja wydatków ujętych we wniosku, w tym m.in.: czy wydatek jest zgodny z postanowieniami programu operacyjnego, czy wydatek jest niezbędny do realizacji przedłożonego projektu, czy wydatek jest efektywny.

Od kiedy poniesione koszty można uznać za kwalifikowane?

Kwalifikowalność wydatków, wynikających z rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji, rozpoczyna się po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu i uzyskaniu od Instytucji Zarządzającej pisemnego potwierdzenia, że projekt wstępnie kwalifikuje się do objęcia pomocą. Rozpoczęcie prac oznacza podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia ruchomych środków trwałych. Dokonanie wydatków związanych z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej (dokumentacja techniczna, biznes plan itp.) nie traktuje się jako rozpoczęcie prac.

Czy usługi świadczone przez firmy zewnętrzne dla firmy realizującej projekt w sprawach doradztwa prawnego, księgowości, ubezpieczenia, doradztwa przy pozyskiwaniu pracowników, windykacji można uznać za koszty kwalifikowane?

Przedstawione wydatki nie stanowią kosztów kwalifikowanych.

Jakie są etapy rozpatrywania wniosków w trybie konkursu zamkniętego ?

Ocena wniosku o dofinansowanie projektu składa się z oceny formalnej oraz oceny merytorycznej dokonywanych na podstawie kryteriów zawartych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych, a także w szczegółowym opisie kryteriów wyboru projektów w ramach dokumentacji konkursowej.

Ocena formalna- kryteria oceny formalnej dzielą się na kryteria dopuszczające i administracyjne. Dopuszczające: a) poprawność złożenia wniosku o dofinansowanie b) prawidłowość sporządzenia wniosku c) kwalifikowalność beneficjenta d) kwalifikowalność projektu. Administracyjne: a) kompletność wniosku o dofinansowanie b) kwalifikowalność finansowa

Ocena merytoryczna- kryteria oceny merytorycznej dzielą się na kryteria dostępu, ogólne i szczegółowe. Każdy wniosek o dofinansowanie projektu dopuszczony do oceny merytorycznej musi uzyskać pozytywną ocenę na podstawie kryteriów dostępu, w której dokonywana jest ocena 0/1. Niespełnienie co najmniej jednego z kryteriów dostępu skutkować będzie odrzuceniem wniosku. Ocena na podstawie kryteriów ogólnych i szczegółowych polega na przyznaniu projektowi punktacji w zależności od stopnia spełniania danego kryterium. Wniosek o dofinansowanie uzyskuje pozytywną ocenę i zostaje wpisany na listę rankingową projektów, jeśli uzyska co najmniej 60% punktów z kryteriów ogólnych i szczegółowych .

Jakie są podstawy prawne realizacji programów finansowanych z Funduszy Europejskich?

Zasady przygotowywania i realizacji programów finansowanych z funduszy strukturalnych są określone w wielu aktach prawnych. Najważniejszym unijnym aktem prawnym jest rozporządzenie Rady nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Po stronie polskiej najważniejszym aktem prawnym jest ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Jakie są Instytucje zaangażowane w zarządzanie pomocą ?

W systemie zarządzania pomocą strukturalną uczestniczy kilka typów podmiotów:

 • Instytucje zarządzające – odpowiedzialne za zarządzanie programami operacyjnymi.
 • Instytucje certyfikujące – zajmujące się poświadczaniem deklaracji wydatków i wniosków o płatność w stosunku do Komisji Europejskiej.
 • Instytucje audytowe funkcjonalnie niezależne od dwóch ww. instytucji, odpowiedzialne za weryfikowanie efektywności działania systemu zarządzania i kontroli.
 • Instytucje pośredniczące – zajmujące się realizacją części zadań związanych z realizacją programu operacyjnego (na mocy porozumienia z instytucją zarządzającą).
 • Instytucje wdrażające – odpowiedzialne za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego.
 • Komitety monitorujące – zajmujące się monitorowaniem realizacji programów operacyjnych.

Kto zarządza Regionalnymi Programami Operacyjnymi ?

Rolę Instytucji Zarządzających dla każdego z RPO pełni Zarząd Województwa. W niektórych regionach wdrażanie części priorytetów programu może zostać przekazane instytucjom zewnętrznym. Projekty Regionalnych Programów Operacyjnych dostępne są na stronach internetowych urzędów marszałkowskich.

Czy można ubiegać się o dotacje na zakup budynku lub działki budowlanej?

Zakup działki przeznaczonej pod budowę, a także zabudowanej nieruchomością może być dofinansowany ze środków unijnych pod warunkiem, że stanowi on maksymalnie do 10 proc. całkowitych kosztów możliwych do sfinansowania w ramach projektu (tzw. kosztów kwalifikowanych). Wyższy udział procentowy dopuszczalny jest w projektach związanych z ochroną środowiska naturalnego, za specjalną zgodą Instytucji Zarządzającej w Programach Regionalnych , tj. Urzędu Marszałkowskiego.

Cena nabycia nieruchomości nie może przekroczyć wartości rynkowej gruntu, a jego wartość powinna być potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę. Ponadto trzeba uzasadnić, że nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i będzie wykorzystywana tylko do celów realizacji projektu.

Nie jest możliwe sfinansowanie projektu, którego wyłącznym celem jest zakup gruntu lub innej nieruchomości.

Czy firma z kapitałem zagranicznym może uzyskać wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych? Jeśli tak to czy udział kapitału zagranicznego jest określony?

Tak, firma z kapitałem zagranicznym może ubiegać się o wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W takim przypadku udział kapitału zagranicznego nie jest określony.

Czy możliwy jest wybór konkretnej maszyny (producent, model, itp.) przed złożeniem wniosku i wpisanie jej do dokumentacji projektowej?

Możliwe jest dokonanie wyboru konkretnej maszyny przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i wpisanie jej do dokumentacji projektowej, pod warunkiem że wyboru tego dokonano z zachowaniem wszelkich zasad jawności i konkurencyjności z ofert dostępnych na rynku. Nie jest możliwe jednak  podjęcie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania – w tym przypadku podpisanie umowy kupna – sprzedaży danej maszyny z dostawcą.

Co należy rozumieć pod pojęciem środków trwałych, których zakup jest kosztem kwalifikowanym w ramach projektu ?

Zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych, poprzez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Czy możliwa jest sytuacja w której jedno przedsiębiorstwo składa wniosek o dotację na doradztwo (w zakresie np. wdrożenia informatycznego oprogramowania) i zarazem dotację na inwestycję w zakresie zakupu licencji?

Zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych, poprzez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Czy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych kwalifikowane są wydatki na promocję projektu?

Do wydatków kwalifikowanych w ramach nowej inwestycji zalicza się niezbędne do jej realizacji wydatki poniesione na:

– nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów;
– nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej;
– nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym:

 • budowli i budynków pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą,
 • maszyn i urządzeń,
 • narzędzi, przyrządów i aparatury,
 • wyposażenia technicznego dla prac biurowych,
 • infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych;

– nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
 • będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej trzy lata.
   W związku z tym, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych wydatków związanych z promocją projektu nie można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych.
Czy koszt podatku VAT jest kosztem kwalifikowanym?

Jeżeli wnioskodawca nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT, ma prawo uznać go za koszt kwalifikowany projektu (czyli podlegający wsparciu). W takiej sytuacji wnioskodawca dołącza do wniosku „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”. Jeżeli wnioskodawca może odzyskać podatek VAT, koszt podatku VAT wynikający z realizacji projektu należy uwzględnić we wniosku jako wydatek niekwalifikowany (nie podlegający dofinansowaniu).

Jak rozliczyć inwestycję aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów?

Inwestycję rozliczamy za pomocą składanych wniosków o płatność do Instytucji Płatniczej programu w ramach, którego otrzymaliśmy dofinansowanie. Wniosek o refundację wydatków/o rozliczenie projektu (wniosek o płatność) składamy w celu refundacji/rozliczenia wydatków faktycznie poniesionych, potwierdzonych za pomocą faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą.

Kiedy projekt inwestycyjny można uznać za projekt „duży”?

Projekt można uznać za inwestycję „dużą”, w przypadku kiedy całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia przekracza kwotę 25 mln EUR w przypadku projektów z zakresu środowiska naturalnego oraz 50 mln EUR w przypadku innych dziedzin.

Co różni koszty bezpośrednie od kosztów pośrednich powstałych w ramach projektu?

Koszty bezpośrednie to koszty, które odnoszą się wprost do danego produktu. Są to:

 • koszty materiałów bezpośrednich,
 • koszty paliw i energii,
 • koszty płac bezpośrednich wraz z narzutami,
 • oraz inne koszty, związane z przygotowaniem niezbędnych narzędzi, koniecznością skorzystania z usług obcych itp.

Koszty pośrednie to koszty, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi. Do kategorii kosztów ogólnych należą m. in. opłaty czynszowe, koszty administracyjne, opłaty za energię, ogrzewanie.

Co to jest oznakowanie projektu?

Każdy, kto wdraża projekt (np. rozbudowuje przedsiębiorstwo, kupuje nową maszynę), ma obowiązek zadbać, by odbiorcy jego działań wiedzieli, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Powinno to być też widoczne dla wszystkich innych osób, które stykają się z projektem. Dlatego projekt musi być odpowiednio „oznaczony”. Zależnie od rodzaju projektu oznaczenie może przyjąć różne formy, na przykład:

 • Logo danego funduszu na maszynach, urządzeniach zakupionych w ramach projektu;
 • Informacja o wkładzie UE we wszelkich publikacjach, fakturach, umowach z kontrahentami związanych z projektem;
 • Tablica lub plakietka pamiątkowa na budynku firmy;
 • Naklejka na urządzeniu zakupionym w ramach projektu;
 • Plakaty informujące o wynikach projektu.
Co różni projekty „miękkie” od projektów „twardych”?

Projekty miękkie – projekty nieinwestycyjne, zazwyczaj niewielkie, obejmujące takie przedsięwzięcia jak szkolenia, stypendia, współpracę partnerską, imprezy kulturalne i edukacyjne, ukierunkowane głównie na rozwój zasobów ludzkich, integrację społeczną i zmniejszenie bezrobocia.

Projekt twarde – projekty o charakterze inwestycyjnym, np. budowa, modernizacja i rewitalizacja magazynów, zakup urządzeń i maszyn, przedsięwzięcia związane z prowadzeniem i wdrożeniem wyników badań naukowych w przedsiębiorstwach.

Czy Beneficjent musi realizować polityki horyzontalne UE?

Do polityk horyzontalnych Unii Europejskiej w szczególności należy zaliczyć:

 • politykę  równych szans,
 • politykę ochrony środowiska,
 • politykę społeczeństwa informacyjnego.

We wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca musi wskazać czy realizowany przez niego projekt jest zgodny z wyżej wymienionymi politykami i w jakim stopniu realizacja projektu będzie na nie wpływać (w skali: negatywny/neutralny/pozytywny). Przedsiębiorca powinien również w kilku zdaniach uzasadnić swoją odpowiedź.  

Czy mogę uzyskać dofinansowanie na zakup środków transportu?

Tak. Można uzyskać dotację na zakup środków transportu pod warunkiem, że świadczenie usług transportowych nie jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Równocześnie w przypadku przedsiębiorcy, dla którego świadczenie usług transportowych nie jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej wydatki na zakup lub leasing środków kosztów transportu mogą być uznane za kwalifikujące się do wsparcia jedynie wówczas, gdy stanowią niezbędny element projektu i jednocześnie przedsiębiorca zobowiąże się wykorzystywać środki transportu zgodnie z celami projektu, przedstawiając wiarygodną metodę weryfikacji takiego wykorzystania.

Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie z dwóch różnych programów równocześnie?

Tak. Przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie z dwóch lub więcej Programów, ale tylko w przypadku gdy wsparcie to dotyczy różnych projektów.

Jak długo i w jaki sposób należy przechowywać dokumenty związane z projektem?

Dokumenty związane z realizacją projektu powinny być przechowywane przez beneficjentów przez okres 3 lat od zamknięcia programu operacyjnego. Można założyć, że programy będą zamykane do 2017 r. Zatem dokumenty będą przechowywane nawet do końca 2020 r. 

Dokumenty dotyczące udzielenia pomocy publicznej powinny być przechowywane przez beneficjenta dłużej – przez przynajmniej 10 lat od daty przyznania pomocy. 

Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na powszechnie uznanych nośnikach danych, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji wszelkich danych związanych z realizacją projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami. Zakres obowiązkowej dokumentacji obejmuje m.in.: wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, umowę o dofinansowanie, protokoły zdawczo – odbiorcze, wnioski o płatność, sprawozdania z audytu, raporty o nieprawidłowościach, informacje pokontrolne.

Kiedy obowiązuje zasada „jeden projekt – jeden beneficjent”?

Zasada, zgodnie z którą jeden Beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie, obowiązuje tylko wtedy, kiedy ogłoszenie o konkursie zawiera taki wymóg.

Co to oznacza określenie „Beneficjent” ?

Zgodnie z definicją przyjętą w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

Co oznacza określenie „Dofinansowanie”?

Dofinansowanie jest  to część wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, która zostanie zrefundowana ze środków publicznych.

Co to jest „dotacja rozwojowa” ?

Są to wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z środków UE lub projektów realizowanych w ramach tych programów.

Co to jest „działanie” ?

Jest to instrument pomocy wdrażający priorytet operacyjny w ramach programu operacyjnego, o odrębnym przeznaczeniu i zasadach realizacji; grupa projektów realizujących ten sam cel w ramach priorytetu programu operacyjnego.

Co to jest „Generator Wniosków”?

Generator Wniosków to  aplikacja komputerowa służąca do poprawnego i zgodnego z wymaganiami formalnymi wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu.

Co o jest „Instytucja Pośrednicząca” ?

Organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z instytucją zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego.

Co to jest „Instytucja Wdrażająca (IW)/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2)” ?

Podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego na podstawie odpowiednio porozumienia lub umowy o dofinansowanie realizacji powierzonych jej zadań.

Co to jest „Instytucja Zarządzająca” ?

Oznacza Ministra Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację programów operacyjnych.

Co to jest „Komitet Monitorujący” ?

Oznacza Komitet Monitorujący Program, którego rolą jest czuwanie nad efektywnością i jakością wdrażania Programu.

Co to jest „Priorytet” ?

Priorytetowi jest podporządkowany wkład finansowy z Funduszy, innych instrumentów finansowych oraz odpowiednich środków finansowych państwa członkowskiego, jak również zestaw sprecyzowanych celów.

Co to jest dotacja?

Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową. Uzupełnia środki własne przeznaczone na inwestycję. Zazwyczaj jest to refundacja kosztów, które beneficjent poniósł. Oznacza to, że na realizację projektów, które otrzymały dotację np. z funduszy strukturalnych, należy najpierw wyłożyć 100% środków z własnej kieszeni. Dopiero później beneficjent otrzymuje zwrot określonej części kosztów. W niektórych programach możliwe jest zaliczkowe otrzymanie części dotacji.

Na czym polega wypłacanie dotacji w formie Refundacji ?

Oznacza to, że dotacja zostaje wypłacona po dokonaniu zadeklarowanego wydatku związanego z projektem.

Co to jest Mikro/Małe/Srednie przedsiębiorstwo ?
 • Przedsiębiorstwo mikro: zatrudnia mniej niż 10 pracowników, jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro
 • Przedsiębiorstwo małe: zatrudnia mniej niż 50 osób; jego obrót nie przekracza 10 mln euro lub jego całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro
 • Przedsiębiorstwo średnie: zatrudnia mniej niż 250 pracowników; jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekroczył 43 mln euro
Co to jest przedsiębiorstwo niezależne ?

Przedsiębiorstwo niezależne: nie posiada 25% ani więcej udziałów w innej firmie; inny przedsiębiorca, instytucja rządowa lub samorządowa, grupa przedsiębiorców lub instytucji nie posiadają w nim 25% lub więcej udziałów; nie sporządza rachunków skonsolidowanych i nie jest to uwzględnione w jego rachunkach.

Co to jest przedsiębiorstwo partnerskie ?

Przedsiębiorstwo partnerskie: takie, które nie kwalifikuje się jako firma niezależna lub powiązana i posiada samodzielnie lub z kilkoma innymi partnerami 25% lub więcej udziałów w danym przedsiębiorstwie.

Co to jest przedsiębiorstwo powiązane ?

Przedsiębiorstwo powiązane, to przedsiębiorstwo pozostające w następujących stosunkach z innymi firmami: a) posiada większość praw do głosowania udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie b) ma prawo powoływać lub odwoływać większość członków organów nadzorczych lub zarządzających w danym przedsiębiorstwie c) ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z zawartą z nim umową lub odpowiednio do postanowień memorandum lub statutu d) kontroluje większość głosów w innym przedsiębiorstwie.

Co to jest „Wydatek kwalifikowalny” ?

Wydatek lub koszt poniesiony zgodnie z zasadami obowiązującymi w stosownych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach poszczególnych programów operacyjnych, który kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację tego programu.

Na czym polega ocena kwalifikowalności wydatku ?

Ocena kwalifikowalności wydatku to proces polegający na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami. Na etapie oceny wniosków sprawdzeniu podlega kwalifikacja wydatków ujętych we wniosku, w tym m.in.: czy wydatek jest zgodny z postanowieniami programu operacyjnego, czy wydatek jest niezbędny do realizacji przedłożonego projektu, czy wydatek jest efektywny.

Od kiedy poniesione koszty można uznać za kwalifikowane?

Kwalifikowalność wydatków, wynikających z rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji, rozpoczyna się po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu i uzyskaniu od Instytucji Zarządzającej pisemnego potwierdzenia, że projekt wstępnie kwalifikuje się do objęcia pomocą. Rozpoczęcie prac oznacza podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia ruchomych środków trwałych. Dokonanie wydatków związanych z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej (dokumentacja techniczna, biznes plan itp.) nie traktuje się jako rozpoczęcie prac.

Czy usługi świadczone przez firmy zewnętrzne dla firmy realizującej projekt w sprawach doradztwa prawnego, księgowości, ubezpieczenia, doradztwa przy pozyskiwaniu pracowników, windykacji można uznać za koszty kwalifikowane?

Przedstawione wydatki nie stanowią kosztów kwalifikowanych.

Jakie są etapy rozpatrywania wniosków w trybie konkursu zamkniętego ?

Ocena wniosku o dofinansowanie projektu składa się z oceny formalnej oraz oceny merytorycznej dokonywanych na podstawie kryteriów zawartych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych, a także w szczegółowym opisie kryteriów wyboru projektów w ramach dokumentacji konkursowej.

Ocena formalna- kryteria oceny formalnej dzielą się na kryteria dopuszczające i administracyjne. Dopuszczające: a) poprawność złożenia wniosku o dofinansowanie b) prawidłowość sporządzenia wniosku c) kwalifikowalność beneficjenta d) kwalifikowalność projektu. Administracyjne: a) kompletność wniosku o dofinansowanie b) kwalifikowalność finansowa

Ocena merytoryczna- kryteria oceny merytorycznej dzielą się na kryteria dostępu, ogólne i szczegółowe. Każdy wniosek o dofinansowanie projektu dopuszczony do oceny merytorycznej musi uzyskać pozytywną ocenę na podstawie kryteriów dostępu, w której dokonywana jest ocena 0/1. Niespełnienie co najmniej jednego z kryteriów dostępu skutkować będzie odrzuceniem wniosku. Ocena na podstawie kryteriów ogólnych i szczegółowych polega na przyznaniu projektowi punktacji w zależności od stopnia spełniania danego kryterium. Wniosek o dofinansowanie uzyskuje pozytywną ocenę i zostaje wpisany na listę rankingową projektów, jeśli uzyska co najmniej 60% punktów z kryteriów ogólnych i szczegółowych .

Jakie są podstawy prawne realizacji programów finansowanych z Funduszy Europejskich?

Zasady przygotowywania i realizacji programów finansowanych z funduszy strukturalnych są określone w wielu aktach prawnych. Najważniejszym unijnym aktem prawnym jest rozporządzenie Rady nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Po stronie polskiej najważniejszym aktem prawnym jest ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Jakie są Instytucje zaangażowane w zarządzanie pomocą ?

W systemie zarządzania pomocą strukturalną uczestniczy kilka typów podmiotów:

 • Instytucje zarządzające – odpowiedzialne za zarządzanie programami operacyjnymi.
 • Instytucje certyfikujące – zajmujące się poświadczaniem deklaracji wydatków i wniosków o płatność w stosunku do Komisji Europejskiej.
 • Instytucje audytowe funkcjonalnie niezależne od dwóch ww. instytucji, odpowiedzialne za weryfikowanie efektywności działania systemu zarządzania i kontroli.
 • Instytucje pośredniczące – zajmujące się realizacją części zadań związanych z realizacją programu operacyjnego (na mocy porozumienia z instytucją zarządzającą).
 • Instytucje wdrażające – odpowiedzialne za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego.
 • Komitety monitorujące – zajmujące się monitorowaniem realizacji programów operacyjnych.

Kto zarządza Regionalnymi Programami Operacyjnymi ?

Rolę Instytucji Zarządzających dla każdego z RPO pełni Zarząd Województwa. W niektórych regionach wdrażanie części priorytetów programu może zostać przekazane instytucjom zewnętrznym. Projekty Regionalnych Programów Operacyjnych dostępne są na stronach internetowych urzędów marszałkowskich.

Czy można ubiegać się o dotacje na zakup budynku lub działki budowlanej?

Zakup działki przeznaczonej pod budowę, a także zabudowanej nieruchomością może być dofinansowany ze środków unijnych pod warunkiem, że stanowi on maksymalnie do 10 proc. całkowitych kosztów możliwych do sfinansowania w ramach projektu (tzw. kosztów kwalifikowanych). Wyższy udział procentowy dopuszczalny jest w projektach związanych z ochroną środowiska naturalnego, za specjalną zgodą Instytucji Zarządzającej w Programach Regionalnych , tj. Urzędu Marszałkowskiego.

Cena nabycia nieruchomości nie może przekroczyć wartości rynkowej gruntu, a jego wartość powinna być potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę. Ponadto trzeba uzasadnić, że nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i będzie wykorzystywana tylko do celów realizacji projektu.

Nie jest możliwe sfinansowanie projektu, którego wyłącznym celem jest zakup gruntu lub innej nieruchomości.

Czy firma z kapitałem zagranicznym może uzyskać wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych? Jeśli tak to czy udział kapitału zagranicznego jest określony?

Tak, firma z kapitałem zagranicznym może ubiegać się o wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W takim przypadku udział kapitału zagranicznego nie jest określony.

Czy możliwy jest wybór konkretnej maszyny (producent, model, itp.) przed złożeniem wniosku i wpisanie jej do dokumentacji projektowej?

Możliwe jest dokonanie wyboru konkretnej maszyny przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i wpisanie jej do dokumentacji projektowej, pod warunkiem że wyboru tego dokonano z zachowaniem wszelkich zasad jawności i konkurencyjności z ofert dostępnych na rynku. Nie jest możliwe jednak  podjęcie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania – w tym przypadku podpisanie umowy kupna – sprzedaży danej maszyny z dostawcą.

Co należy rozumieć pod pojęciem środków trwałych, których zakup jest kosztem kwalifikowanym w ramach projektu ?

Zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych, poprzez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Czy możliwa jest sytuacja w której jedno przedsiębiorstwo składa wniosek o dotację na doradztwo (w zakresie np. wdrożenia informatycznego oprogramowania) i zarazem dotację na inwestycję w zakresie zakupu licencji?

Istnieje możliwość dofinansowania doradztwa w zakresie bezpośredniego wdrożenia oprogramowania informatycznego, a zarazem dofinansowania zakupu licencji na to oprogramowanie. W takiej sytuacji Wnioskodawca powinien złożyć dwa wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, pierwszy w ramach Działania odnoszącego się do zadań związanych z zakupem usług doradczych i szkoleniowych a drugi w ramach Działania dotyczącego bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP.

Czy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych kwalifikowane są wydatki na promocję projektu?

Do wydatków kwalifikowanych w ramach nowej inwestycji zalicza się niezbędne do jej realizacji wydatki poniesione na:

– nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów;
– nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej;
– nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym:

 • budowli i budynków pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą,
 • maszyn i urządzeń,
 • narzędzi, przyrządów i aparatury,
 • wyposażenia technicznego dla prac biurowych,
 • infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych;

– nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
 • będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej trzy lata.
   W związku z tym, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych wydatków związanych z promocją projektu nie można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych.
Czy koszt podatku VAT jest kosztem kwalifikowanym?

Jeżeli wnioskodawca nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT, ma prawo uznać go za koszt kwalifikowany projektu (czyli podlegający wsparciu). W takiej sytuacji wnioskodawca dołącza do wniosku „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”. Jeżeli wnioskodawca może odzyskać podatek VAT, koszt podatku VAT wynikający z realizacji projektu należy uwzględnić we wniosku jako wydatek niekwalifikowany (nie podlegający dofinansowaniu).

Jak rozliczyć inwestycję aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów?

Inwestycję rozliczamy za pomocą składanych wniosków o płatność do Instytucji Płatniczej programu w ramach, którego otrzymaliśmy dofinansowanie. Wniosek o refundację wydatków/o rozliczenie projektu (wniosek o płatność) składamy w celu refundacji/rozliczenia wydatków faktycznie poniesionych, potwierdzonych za pomocą faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą.

Kiedy projekt inwestycyjny można uznać za projekt „duży”?

Projekt można uznać za inwestycję „dużą”, w przypadku kiedy całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia przekracza kwotę 25 mln EUR w przypadku projektów z zakresu środowiska naturalnego oraz 50 mln EUR w przypadku innych dziedzin.

Co różni koszty bezpośrednie od kosztów pośrednich powstałych w ramach projektu?

Koszty bezpośrednie to koszty, które odnoszą się wprost do danego produktu. Są to:

 • koszty materiałów bezpośrednich,
 • koszty paliw i energii,
 • koszty płac bezpośrednich wraz z narzutami,
 • oraz inne koszty, związane z przygotowaniem niezbędnych narzędzi, koniecznością skorzystania z usług obcych itp.

Koszty pośrednie to koszty, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi. Do kategorii kosztów ogólnych należą m. in. opłaty czynszowe, koszty administracyjne, opłaty za energię, ogrzewanie.

Co to jest oznakowanie projektu?

Każdy, kto wdraża projekt (np. rozbudowuje przedsiębiorstwo, kupuje nową maszynę), ma obowiązek zadbać, by odbiorcy jego działań wiedzieli, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Powinno to być też widoczne dla wszystkich innych osób, które stykają się z projektem. Dlatego projekt musi być odpowiednio „oznaczony”. Zależnie od rodzaju projektu oznaczenie może przyjąć różne formy, na przykład:

 • Logo danego funduszu na maszynach, urządzeniach zakupionych w ramach projektu;
 • Informacja o wkładzie UE we wszelkich publikacjach, fakturach, umowach z kontrahentami związanych z projektem;
 • Tablica lub plakietka pamiątkowa na budynku firmy;
 • Naklejka na urządzeniu zakupionym w ramach projektu;
 • Plakaty informujące o wynikach projektu.
Co różni projekty „miękkie” od projektów „twardych”?

Projekty miękkie – projekty nieinwestycyjne, zazwyczaj niewielkie, obejmujące takie przedsięwzięcia jak szkolenia, stypendia, współpracę partnerską, imprezy kulturalne i edukacyjne, ukierunkowane głównie na rozwój zasobów ludzkich, integrację społeczną i zmniejszenie bezrobocia.

Projekt twarde – projekty o charakterze inwestycyjnym, np. budowa, modernizacja i rewitalizacja magazynów, zakup urządzeń i maszyn, przedsięwzięcia związane z prowadzeniem i wdrożeniem wyników badań naukowych w przedsiębiorstwach.

Czy Beneficjent musi realizować polityki horyzontalne UE?

Do polityk horyzontalnych Unii Europejskiej w szczególności należy zaliczyć:

 • politykę  równych szans,
 • politykę ochrony środowiska,
 • politykę społeczeństwa informacyjnego.

We wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca musi wskazać czy realizowany przez niego projekt jest zgodny z wyżej wymienionymi politykami i w jakim stopniu realizacja projektu będzie na nie wpływać (w skali: negatywny/neutralny/pozytywny). Przedsiębiorca powinien również w kilku zdaniach uzasadnić swoją odpowiedź.  

Czy mogę uzyskać dofinansowanie na zakup środków transportu?

Tak. Można uzyskać dotację na zakup środków transportu pod warunkiem, że świadczenie usług transportowych nie jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Równocześnie w przypadku przedsiębiorcy, dla którego świadczenie usług transportowych nie jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej wydatki na zakup lub leasing środków kosztów transportu mogą być uznane za kwalifikujące się do wsparcia jedynie wówczas, gdy stanowią niezbędny element projektu i jednocześnie przedsiębiorca zobowiąże się wykorzystywać środki transportu zgodnie z celami projektu, przedstawiając wiarygodną metodę weryfikacji takiego wykorzystania.

Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie z dwóch różnych programów równocześnie?

Tak. Przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie z dwóch lub więcej Programów, ale tylko w przypadku gdy wsparcie to dotyczy różnych projektów.

Jak długo i w jaki sposób należy przechowywać dokumenty związane z projektem?

Dokumenty związane z realizacją projektu powinny być przechowywane przez beneficjentów przez okres 3 lat od zamknięcia programu operacyjnego. Można założyć, że programy będą zamykane do 2017 r. Zatem dokumenty będą przechowywane nawet do końca 2020 r. 

Dokumenty dotyczące udzielenia pomocy publicznej powinny być przechowywane przez beneficjenta dłużej – przez przynajmniej 10 lat od daty przyznania pomocy. 

Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na powszechnie uznanych nośnikach danych, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji wszelkich danych związanych z realizacją projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami. Zakres obowiązkowej dokumentacji obejmuje m.in.: wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, umowę o dofinansowanie, protokoły zdawczo – odbiorcze, wnioski o płatność, sprawozdania z audytu, raporty o nieprawidłowościach, informacje pokontrolne.

Kiedy obowiązuje zasada „jeden projekt – jeden beneficjent”?

Zasada, zgodnie z którą jeden Beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie, obowiązuje tylko wtedy, kiedy ogłoszenie o konkursie zawiera taki wymóg.

Co to oznacza określenie „Beneficjent” ?

Zgodnie z definicją przyjętą w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

Co oznacza określenie „Dofinansowanie”?

Dofinansowanie jest  to część wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, która zostanie zrefundowana ze środków publicznych.

Co to jest „dotacja rozwojowa” ?

Są to wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z środków UE lub projektów realizowanych w ramach tych programów.

Co to jest „działanie” ?

Jest to instrument pomocy wdrażający priorytet operacyjny w ramach programu operacyjnego, o odrębnym przeznaczeniu i zasadach realizacji; grupa projektów realizujących ten sam cel w ramach priorytetu programu operacyjnego.

Co to jest „Generator Wniosków”?

Generator Wniosków to  aplikacja komputerowa służąca do poprawnego i zgodnego z wymaganiami formalnymi wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu.

Co o jest „Instytucja Pośrednicząca” ?

Organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z instytucją zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego.

Co to jest „Instytucja Wdrażająca (IW)/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2)” ?

Podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego na podstawie odpowiednio porozumienia lub umowy o dofinansowanie realizacji powierzonych jej zadań.

Co to jest „Instytucja Zarządzająca” ?

Oznacza Ministra Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację programów operacyjnych.

Co to jest „Komitet Monitorujący” ?

Oznacza Komitet Monitorujący Program, którego rolą jest czuwanie nad efektywnością i jakością wdrażania Programu.

Co to jest „Priorytet” ?

Priorytetowi jest podporządkowany wkład finansowy z Funduszy, innych instrumentów finansowych oraz odpowiednich środków finansowych państwa członkowskiego, jak również zestaw sprecyzowanych celów.